Wat is Stalken?

Wat is stalking?

Art. 285b van het Wetboek van Strafrecht

1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

 

 

Belaging  voltrekt zich over langere tijd en er kan – zeker waar slachtoffer en dader een intieme relatie hebben gehad -  sprake zijn van terroriseren  via kleine en aanhoudende psychologische manipulaties en insinuaties. Het belang van de dader is om podium te houden voor zijn gedrag. Het is de dader te doen om het proces van het voortdurend kleineren en ondermijnen van het welzijn, de toekomst en de gezondheid van het slachtoffer. De dader voelt geen empathie voor het slachtoffer, maar ook geen schuld of schaamte voor de schade die hij aan het slachtoffer toebrengt.

Belaging kent diverse vormen: fysiek, psychisch en symbolisch geweld. Fysiek geweld is het makkelijkst te herkennen en zal ook het eerst tot verontwaardiging in de omgeving van het slachtoffer leiden waardoor de kans op steun het grootste is. Psychisch geweld bestaat vooral uit het uiten van macht door dreigingen, manipulatie, pesten en vernederen. Deze vorm van geweld is al lastiger te herkennen en gebeurt vaak buiten het zicht van de omgeving. Veel slachtoffers die ervaring hebben met beide voorgaande vormen van geweld geven aan dat ze de meeste schade ondervinden van het psychisch geweld. Symbolisch geweld is een vorm van geweld  die nog moeilijker zichtbaar te maken valt en diep ingrijpt in de betekenis die het slachtoffer heeft als moeder, als opvoeder van haar kinderen en als weldenkend en handelend persoon. De belager creëert beelden die in de omgeving niet ontmaskerd worden, maar juist bevestigd. Het beeld  ontstaat dat de moeder zich niet gedraagt zoals ze zich hoort te gedragen. Het slachtoffer zelf en haar omgeving beginnen te twijfelen aan haar kwaliteiten als moeder en opvoeder, en als weldenkend en handelend mens. Gevolg voor het slachtoffer is dat dit haar wereld onveilig maakt. Vanzelfsprekendheden glijden uit handen. Slachtoffers zijn voortdurend op de hoede, leven in isolement en met angst en (onterechte) schuldgevoelens.  

Als reactie ligt ‘toegeven’ door het slachtoffer op de loer, omdat dit beter door de maatschappij geaccepteerd wordt, overigens in de regel zonder het belagingsgedrag te beëindigen. Het voorkomt alleen dat het slachtoffer belandt in een situatie van ‘sociale dood’.

Voor meer informatie over belaging, slachtoffer en dader verwijzen wij naar: http://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/stalking